ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η VST GROUP (εφεξής η Εταιρία) είναι μια επενδυτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα του Real Estate και έχει δημιουργήσει την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες της και την επικοινωνία της με αυτούς.
Η Εταιρία αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 («Κανονισμός»), τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ.


Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Υπεύθυνη για την συλλογή, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας είναι η Εταιρία, η οποία εδρεύει στην [Θεσσαλονίκη], [Πάικου 5, 546 25 Θεσσαλονίκη]. Τηλ.: [+30231 222 905] E-mail: [info@vstgroup.gr].


Εμβέλεια
Η παρούσα Πολιτική θέτει τις βασικές αρχές με τις οποίες η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται στην Εταιρία και στις άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες από αυτή εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα. Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που εργάζονται για λογαριασμό της Εταιρίας καθώς και το δίκτυο των συνεργατών της δεσμεύονται από την παρούσα Πολιτική.

Τι είναι Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό
Η Εταιρία επεξεργάζεται βασικά προσωπικά δεδομένα των χρηστών, και συγκεκριμένα τα εξής: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να παρέχουμε στους χρήστες πρόσβαση στις πληροφορίες της ιστοσελίδας καθώς και με σκοπό να παρέχουμε σε αυτούς τις υπηρεσίες της Εταιρίας μας.

Βασικές αρχές επεξεργασίας των δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με σεβασμό στις βασικές αρχές που καθιερώνει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως η νομιμότητα, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια, ο περιορισμός του σκοπού, η ελαχιστοποίηση των τηρούμενων δεδομένων, η ακρίβεια των δεδομένων, ο περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η υποχρέωση για λογοδοσία.

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχετε στην Εταιρίας μας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας και δίνοντάς μας την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους από εμάς, αποδεχόμενοι ταυτόχρονα τη παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν αποκλειστικά οι απαραίτητοι, σε κάθε περίπτωση, υπάλληλοι της Εταιρίας, οι οποίοι έχουν λάβει την απαιτούμενη πληροφόρηση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Επιπλέον, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν οι εταιρίες και τα άτομα που συνεργάζονται μαζί μας (π.χ. η εταιρεία πληροφορικής που υποστηρίζει τον ιστότοπό μας), σε περίπτωση που η επεξεργασία τους έχει ανατεθεί από την Εταιρία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες την επεξεργασία γίνεται με ρητές οδηγίες της Εταιρίας και αφού διασφαλιστεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας μας συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Η Εταιρίας μας δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα σας λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία τους από κάθε μορφή τυχαίας ή δόλιας επεξεργασίας. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχουν λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση και πληροφορίες.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας
Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:
δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,
δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους
δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση [info@vstgroup.gr] ή ταχυδρομικώς στην ως άνω διεύθυνση της Εταιρίας μας.

Δικαίωμα καταγγελίας
Σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθμό 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.

Αλλαγή της Πολιτικής Απορρήτου μας
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Ο χρήστης θα ειδοποιείται δημοσιεύοντας αυτές τις αλλαγές σε εμφανές σημείο στον ιστότοπό μας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε αυτήν την Πολιτική σε τακτική βάση, προκειμένου να γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται οι πληροφορίες σας.